0

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na Facebbok

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom nadaje się następujące znaczenie:

Fanpage oznacza publiczny profil ZENDELION.COM-torby damskie, prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/zendelion.com.torby.damskie przez Zleceniodawcę w Serwisie Facebook®.

Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu, będący wiążącym dla Organizatora, Komisji Konkursowej, oraz Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Konkurs oznacza przeprowadzany przez Organizatora w danym okresie wedle zasad wskazanych w treści Regulaminu.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres podany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego obowiązujące jest Zadanie Konkursowe.

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Facebook® który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika konkursu, który dokonał rozwiązania Zadania Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

Zgłoszenie Konkursowe oznacza nieszablonowe rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go, korzystając z jego konta użytkownika Serwisu Facebook®, jako wiadomość publiczną, w komentarzu pod postem konkursowym stanowiącym Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na stronie Fanpage'a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę tychże.

Nagroda oznacza dostarczenie nagrody Laureatowi Konkursu, opisanej w pkt 6.1. Regulaminu.

Organizator oznacza: ZENDELION S.C. Ul. Rembielińska 12 m 59, 03-352 Warszawa, NIP: 5242836064.

Zleceniodawca oznacza ZENDELION S.C., Ul. Rembielińska 12 m 59, 03-352 Warszawa, NIP: 5242836064.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest firma ZENDELION S.C., Ul. Rembielińska 12 m 59, 03-352 Warszawa, NIP: 5242836064.

2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Zleceniodawcy. Zleceniodawca jest Fundatorem Nagród w Konkursie.

2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Zleceniodawcy.

2.4. Regulamin jest dostępny na stronie Zleceniodawcy (www.zendelion.com).

2.5. Przystępując do konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik akceptuje zasady regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2.6. Organizator zaznacza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani też współtworzony z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze, skargi czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, nie natomiast do właściciela lub administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia całkowicie serwis Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestników wynikającej z postanowień Konkursu.

2.7. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w tejże ustawie.

2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/zendelion.com.torby.damskie/

3. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage'a, w Okresie Trwania Konkursu, Zgłoszenia Konkursowego w postaci odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez zamieszczenie Zgłoszenia Konkursowego, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz zamieszczenie linku do wybranego produktu (torebki) ze strony sklepu www.zendelion.com w okresie trwania konkursu, pod postem konkursowym w serwisie Facebook®.

3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu określonym w poście i trwa do dnia okreslonego w poście konkursowym. Czas trwania zadań konkursowych jest za każdym razem określany w poście, w którym pojawia się Zadanie Konkursowe.

3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia wszystkie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie wedle zasad określonych w Regulaminie;

c) posiada niefikcyjne (przedstawiające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u Zgłoszenie Konkursowe na Fanpage'u,

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza zgodnie z zasadami wyznaczonymi w poście z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.  Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić jako wiadomość publiczną.

5.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym.

5.4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać żadnych praw, w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 5.5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić autorską interpretację Zadania Konkursowego przez Uczestnika, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania. 5.6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

5.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.6. Regulaminu będą pomijane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę

5.9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jednego) Laureata Konkursu, będącego jednocześnie autorem zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.

 5.10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryterium: najbardziej kreatywne Zgłoszenie Konkursowe.

5.11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 2 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

 5.12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Fanpage’u w Serwisie Facebook® najpóźniej dwa dni po zamknięciu konkursu. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będzie podlegała nazwa użytkownika Serwisu Facebook® będącego Laureatem Konkursu.

6. NAGRODY

 6.1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę: 1 torba damska dostępna w sprzedaży na stronie www.zendelion.com w trakcie trwania konkursu. Koszt dostawy nagrody do Laureata ponosi Organizator.

7. WYDANIE NAGRODY

 7.1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora osoby będącej Laureatem Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureata Konkursu na Fanpage'u do przesłania wiadomości e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. poprzez korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

 7.3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora poprzez wysłanie jej do Laureata na koszt Organizatora, co zostanie potwierdzone w korespondencji odnośnie nagrody.

7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a w serwisie Facebook®.

8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu. 8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego, oraz przystąpienie do Konkursu.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

 9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zendelion.com przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.

10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

 10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na Fanpage’u może zostać czasowo zawieszony.

11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.

11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na Fanpage’u lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.